Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE“

Účelom pravidiel súťaže je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Zapoj sa do súťaže".
Tieto Pravidlá súťaže sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže, tak aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.


Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže „Zapoj sa do súťaže“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Venusta´s s.r.o., Jablonové 233, 90054 Jablonové, IČO 36777111, IČ DPH 2022395177 (ďalej len „Organizátor“). Na prevádzke: Venusta´s chovateľské potreby a salón pre psov, Kalinčiakova 1, 83104 Bratislava.

2. Čas konania Súťaže

Súťaž sa začína 15.11.2023 a končí 22.12.2023. Deň 15.11.2023 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 22.12.2023 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

3. Podmienky účasti v Súťaži

3.1 Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú zbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť tiež zastúpené zákonným zástupcom.

3.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojeným s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Výhry v Súťaži:

1ks kompletná úprava Vášho psíka – kúpanie a strih

1ks šampón 250ml a balzam 250ml podľa typu srsti psa
1ks pamlsky Kiwi walker + hračka pre psa

5. Pravidlá zapojenia sa do Súťaže:

5.1. Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky:

Nakúpi v predajni chovateľských potrieb Venusta´s minimálne za hodnotu 10€

alebo si nechá v salóne Venusta´s upraviť psa v minimálnej hodnote 10€,

zároveň vyplní kompletný súťažný formulár.

Do Súťaže sa počas jej trvania môže účastník zapojiť pri každom nákupe, za každých 10€ a viac.

5.2. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú adresu ( mestká časť/ obec) a kontaktný e-mail. Ďalej formulár obsahuje povinné údaje z pokladničného bloku dátum nákupu, číslo bloku, celkovú hodnotu nákupu uvedenú na danom pokladničnom bloku (t. j. výslednú sumu, ktorú zákazník za daný nákup zaplatil).

5.3. Súťažiaci v prípade výhry udeľuje usporiadateľovi súhlas so zverejnením mena a iniciálok priezviska na fanpage https://www.facebook.com/upravapsov a https://www.instagram.com/venustas_grooming bezodplatne po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo účasť v súťaži, prípadne nárok na výhru.

6. Určenie výhercov

Žrebovanie o výhry prebehne výlučne z pokladničných blokov, ktoré boli zaregistrované do súťaže v danom súťažnom období podľa bodu 2 tohto štatútu.

Výhry sa môžu čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle tohto bodu.

6.1. Určenie výhercov Súťaže sa vykonaná po jej skončení, t.j. dňa 23.12.2023, Výherca bude vyžrebovaný, kde náhodným výberom budú vybraný traja výhercovia, v poradí. Získajú výherný balíček od tretieho po prvé miesto.


6.2. Výhra podľa bodu 4.1.
Súťažiaci, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa bodu 5.1 , budú zaradení do žrebovania. Usporiadateľ spomedzi nich vyžrebuje náhodným výberom 3 výhercov, ktorí podľa poradia získajú:

 

  1. miesto 1ks kompletná úprava Vášho psíka – kúpanie a strih

  2. miesto 1ks šampón 250ml a balzam 250ml podľa typu srsti psa

  3. miesto 1ks pamlsky Kiwi walker + hračka pre psa

Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a pri zachovaní princípu náhodného výberu.

7. Odovzdanie výhry

7.1. Výherca bude o výhre informovaný Organizátorom prostredníctvom emailu a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov vrátane mena, priezviska, korešpondenčnej adresy a telefónneho čísla za účelom doručenia výhry. Výherca bude kontaktovaný do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Výherca na základe oznámenia o výhre poskytne Organizátorovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní po oznámení, všetky požadované kontaktné údaje potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak výherca neoznámi Organizátorovi požadované kontaktné údaje najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru a následne bude vyžrebovaný ďalší súťažiaci.

Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov výhercov budú odovzdané výhercom najneskôr do 30 dní od uskutočnenia príslušného žrebovania prostredníctvom pošty alebo osobne na prevádzke.

Organizátor nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely doručenia výhry. Usporiadateľ doručí výhru na adresu uvedenú v registračnom formulári, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti usporiadateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, usporiadateľ nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech organizátora.

7.2. Nárok výhercu na výhru zanikne a výherca bude vylúčený zo Súťaže ak:
a) výherca neoznámi Organizátorovi údaje podľa bodu 7.1. najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre,
b) sa výherca vzdá nároku na výhru,
c) výherca odmietne prevziať výhru,
d) sa (aj dodatočne) zistí, že výherca nespĺňa niektorú z podmienok účasti v Súťaži,
e) výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.
7.3. Výhra je neprenosná. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.
7.4. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

Výhry podľa bodu 4 nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži.

 

8. Osobitné ustanovenia

8.1. Tieto Pravidlá súťaže stanovujú všeobecné a úplné podmienky pre účasť v Súťaži, popisujú práva a povinnosti jej Účastníkov.
8.2. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže, vyjadruje súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany Účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie Účastníka z účasti v Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru pre prípadné nesplnenie niektorej z týchto podmienok, a to aj v prípade, že prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka za výhercu).


8.4. Každý Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže, zároveň v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) berie na vedomie, že organizátor bude za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel voči Účastníkovi (teda titulom zmluvy sui generis) spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (mestská časť/obec), mail na účely kontaktovania z dôvodu účasti v Súťaži, oznámenia výhercov a prevzatia (doručenia) výhry.
Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. S poskytnutím osobných údajov účastník vyjadruje súhlas s ich spracovávaním. Osobné údaje budú poskytnuté iba Organizátorovi a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia, kuriérskej spoločnosti a podobne.

Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu.

  1. Doba uchovávania v prípade súhlasu dotknutej osoby je 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu.

Osobné údaje súťažiacich ani výhercov nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.

Organizátor Účastníka poučuje, že má ako dotknutá osoba práva uvedené v ust. § 28 zákona, najmä:
V zmysle zákona Účastník má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Organizátor spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona.

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR sa môžete na spoločnosť Venusta´s s.r.o. ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť:

a) na e-mailovej adrese: venustas@venustas.sk

8.5. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú Účastníci právny nárok. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

8.6. Účastníci berú na vedomie, že nemajú nárok na úhradu nákladov vynaložených na svoju účasť v Súťaži.

8.7. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry

8.8. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné osobné údaje oznámené výhercom podľa bodu 7.1.

8.9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa proti nim.

8.10. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu a tiež právo na zmenu Pravidiel súťaže počas doby trvania Súťaže, a to bez uvedenia dôvodov a bez náhrady akýchkoľvek nákladov Účastníkom.

8.11. Spoločnosť META nie je organizátorom súťaže.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Pravidlá súťaže budú zverejnené na stránke www.pawpoint.eu .

9.2. Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 13.11.2023.

 

 

Späť do obchodu